You are currently viewing “(ดอกบัว) มนุษย์ผู้มีใจเป็นเทวดา”

“(ดอกบัว) มนุษย์ผู้มีใจเป็นเทวดา”

(ดอกบัว) มนุษย์ผู้มีใจเป็นเทวดา
… ” นี่มาพูดกันง่าย ๆ ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า คนที่จะเป็นเทวดาได้นั้น ต้องเริ่มเป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่สิ้นลมปราณ
.. เมื่อลมปราณมีอยู่ จิตเป็นเทวดา กายเป็นคน ที่เขาเรียกว่า มนุสสเทโว ร่างกายเป็นมนุษย์ แต่ทว่ากำลังใจของท่านผู้นั้น เป็นเทวดา
.. คนที่จะเป็นเทวดาได้ ก็ต้องอาศัยคุณธรรม ๒ ประการ คือ.. หิริ และ โอตตัปปะ
หิริ – อายความชั่วทั้งหมด เรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่า ความชั่วเป็นของไม่ดี เราจะไม่ทำความชั่ว ทั้งในที่ลับและก็ในที่แจ้ง
โอตตัปปะ – เกรงกลัวผลของความชั่ว เพราะว่า ผลของความชั่วเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ คนชั่วอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุข จะสุขอยู่หน่อยเดียว เมื่อคนอื่นเขายังไม่รู้เท่าทัน เมื่อคนอื่นเขารู้เท่าทันเมื่อไหร่ ผลนั้นมันจะสนองเราภายในปัจจุบันให้มีความทุกข์ คือ ไม่มีใครเขาต้องการจะคบค้าสมาคมด้วย
.. ฉะนั้น ในเมื่อเราคิดว่า เราพิจารณาถึงเทวดา เทวตานุสสติกรรมฐาน ก็ต้องคิดว่า ถ้าเราสิ้นลมปราณไปแล้วในคราวนี้ อย่างเลวที่สุด เราจะต้องเป็นเทวดาให้ได้
.. ทำอย่างไรเราจะเป็นเทวดาได้ ย้ำอีกนิด ก็คือ เราไม่ต้องการความชั่ว อายความชั่ว เหมือนกับคนแก้ผ้าอยู่ แต่คนนั้นก็มีความรู้สึก รู้สึกว่าอายเหมือนกัน ไม่ใช่ไม่รู้จักอาย แต่ว่าเวลานั้นมันจำเป็น ผ้าจะปิดกายมันไม่มี
.. หรือว่าบางที เราจะเปลื้องผ้าเพื่อเปลี่ยนใหม่ ต้องเข้าหาที่เร้นลับฉันใด กันบุคคลอื่นจะเห็น ข้อนี้ฉันใด แม้บุคคลที่จะเป็นเทวดาก็เช่นเดียวกัน มีความรู้สึกอายความชั่วทุกอิริยาบถ ระมัดระวังไม่ยอมให้ความชั่วเกิดขึ้นมากับจิต
.. แต่ก็อย่าลืมนะ ถ้ายังไม่เป็นพระอริยเจ้า คือ ยังไม่เป็นพระอรหันตฺเพียงใด ส่วนแล่บของอารมณ์ที่เป็นอกุศล ก็ย่อมจะมีมาบ้างเป็นธรรมดา…”
# ธรรมโอวาทหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
จาก : หนังสือ ธัมมวิโมกข์ เล่มที่ ๔๑๘
หน้าที่ ๗๒ ของวัดท่าซุง จ. อุทัยธานี
เพจ:คำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยาน