You are currently viewing ญาติพี่น้องร่วมทำบุญเนื่องในวันฌาปนกิจศพ นางสาวทัศนีย์วรรณ ไชยสาร อายุ 30 ปี เพื่อสมทบการดำเนินงานกองบุญ​โพธิจิต

ญาติพี่น้องร่วมทำบุญเนื่องในวันฌาปนกิจศพ นางสาวทัศนีย์วรรณ ไชยสาร อายุ 30 ปี เพื่อสมทบการดำเนินงานกองบุญ​โพธิจิต

อนุโมทนาบุญ 15 กันยายน 65
———————————————
ญาติพี่น้องร่วมทำบุญเนื่องในวันฌาปนกิจศพ
นางสาวทัศนีย์วรรณ ไชยสาร อายุ 30 ปี
เพื่อสมทบการดำเนินงานกองบุญ​โพธิจิต
จำนวน 300 บาท
———————————————
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก เพื่องานสาธารณสงเคราะห์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสารภี
เลขที่บัญชี 097-8-72396-9