You are currently viewing ช่างเริ่มดำเนินการสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์วัด

ช่างเริ่มดำเนินการสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์วัด

วันนี้เป็นวันแรก ช่างได้ปรับพื้น เพื่อวางรากฐานบอร์ดประชาสัมพันธ์ของวัด
วันที่ 15 สิงหาคม 2564
แผนพัฒนาวัด “โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข” : ทำบอร์ดประชาสัมพันธ์
ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 64