You are currently viewing ช่างดำเนินการเก็บงานสี และปูกระเบื้องป้ายวัด

ช่างดำเนินการเก็บงานสี และปูกระเบื้องป้ายวัด

วันนี้ ช่างดำเนินการมุงหลังคา และปั้นขอบบัวทั้งสองด้าน
วันที่ 13 สิงหาคม 2564
แผนพัฒนาวัด “โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข” : ทำป้ายวัด
ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 64