You are currently viewing ช่างดำเนินการหล่ออิฐเพื่อเทฐาน หล่อเสา และตั้งเสาป้ายวัด

ช่างดำเนินการหล่ออิฐเพื่อเทฐาน หล่อเสา และตั้งเสาป้ายวัด

ช่างดำเนินการหล่ออิฐเพื่อเทฐาน หล่อเสา และตั้งเสาป้ายวัด
วันที่ 07 สิงหาคม 2564
แผนพัฒนาวัด “โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข” : ทำป้ายวัด
ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 64