You are currently viewing ช่างดำเนินการหล่อตั้งเสา และทำโครงหลังคาป้าย

ช่างดำเนินการหล่อตั้งเสา และทำโครงหลังคาป้าย

ช่างดำเนินการหล่อตั้งเสา และทำโครงหลังคาป้าย
วันที่ 07 สิงหาคม 2564
แผนพัฒนาวัด “โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข” : ทำป้ายวัด
ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 64