You are currently viewing ช่างดำเนินการติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ของวัด

ช่างดำเนินการติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ของวัด

ช่างติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ของวัด
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2564
แผนพัฒนาวัด “โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข” : ทำบอร์ดประชาสัมพันธ์
ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 64