You are currently viewing งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2565 พิธีกรรมช่วงบ่าย EP.04

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2565 พิธีกรรมช่วงบ่าย EP.04

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2565
วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565
———————————————-
#พิธีกรรมช่วงบ่าย เวลา 15.30 น. ชุดที่ 04
พระสงฆ์พิธี จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ คณะศรัทธาญาติโยมร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2565
หมายเหตุ
1.จัดพิธีเฉพาะภายในตำบล
2.นำซองผ้าป่ามาถวายได้ตลอดทั้งวัน
———————————————-
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 พัฒนาวัดให้มีการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่สังคม
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4 พัฒนาวัดให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและล้านนา