You are currently viewing “งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ” ประจำปี 2565 กิจกรรมภาคเช้า EP.02

“งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ” ประจำปี 2565 กิจกรรมภาคเช้า EP.02

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2565
วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565
———————————————-
คณะศรัทธาญาติโยม ทยอยกันนำซองผ้าป่าสามัคคีประเพณีสรงน้ำพระธาตุมาร่วมทำบุญ
หมายเหตุ
1.จัดพิธีเฉพาะภายในตำบล
2.นำซองผ้าป่ามาถวายได้ตลอดทั้งวัน
———————————————-
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 พัฒนาวัดให้มีการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่สังคม
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4 พัฒนาวัดให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและล้านนา