You are currently viewing คุณแม่ก๋องคำ ตาถาวรรณ พร้อมครอบครัว บ้านแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด ถวายผักและกองทุนภัตตาหาร จำนวน 1,500 บาท

คุณแม่ก๋องคำ ตาถาวรรณ พร้อมครอบครัว บ้านแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด ถวายผักและกองทุนภัตตาหาร จำนวน 1,500 บาท

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
กองทุนภัตตาหาร สถานการณ์ Covid – 19
———————————————-
21 กุมภาพันธ์ 65
อนุโมทนาบุญ คุณแม่ก๋องคำ ตาถาวรรณ พร้อมครอบครัว
บ้านแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด
ถวายผัก และกองทุนภัตตาหารพระภิกษุสามเณร
จำนวน 1,500 บาท
———————————————-
ขออานิสงส์ให้มีพละ กำลัง สุขภาพแข็งแรง
ประกอบไปด้วยทรัพย์ภายในและภายนอกด้วยเทอญฯ