You are currently viewing อนุโมทนาบุญเจ้าภาพน้ำดื่ม คุณพยุงศักดิ์ คุณณฐอร สุวรรณขัดศรี พร้อมถวายไข่ไก่ น้ำมันพืชแก่วัดตำหนัก

อนุโมทนาบุญเจ้าภาพน้ำดื่ม คุณพยุงศักดิ์ คุณณฐอร สุวรรณขัดศรี พร้อมถวายไข่ไก่ น้ำมันพืชแก่วัดตำหนัก

อนุโมทนาบุญเจ้าภาพน้ำดื่ม แพคละ 25 บาท
กองบุญโพธิจิต : งานสาธารณสงเคราะห์
——————————————–
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในงานสาธารณกุศล ประจำปี 2565
——————————————–
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
คุณพยุงศักดิ์ คุณณฐอร สุวรรณขัดศรี
จำนวน 4 แพค 100 บาท
พร้อมถวายไข่ไก่ น้ำมันพืชแก่วัดตำหนัก
——————————————–
ทำบุญออนไลน์ ธนาคารกรุงไทย
กองทุนน้ำดื่ม กองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก
เลขที่บัญชี 548-0-32659-7
โทรศัพท์ 094 951 5924