You are currently viewing คำสอนหลวงพ่อเรื่อง “ทบทวนอารมณ์พระอนาคามี

คำสอนหลวงพ่อเรื่อง “ทบทวนอารมณ์พระอนาคามี

คำสอนหลวงพ่อเรื่อง “ทบทวนอารมณ์พระอนาคามี
.. ทีนี้ต่อไปสำหรับพระอนาคามีเรา
ศึกษากันมาแล้ว พระอนาคามีตัดสังโยชน์
ได้อีก ๒ ข้อ ตัดได้เด็ดขาดนั่นก็คือ
“กามฉันทะ” เห็นโทษของกามคุณ
อาการเสวยกามคุณเป็นไปด้วยความทุกข์
เป็นปัจจัยของความทุกข์ ซึ่งเราจะเห็นได้
ง่ายๆ ที่คนแต่งงานเขาไม่มีอะไรเป็นสุข
อยู่คนเดียวเป็นสุขดีกว่า
ครองคู่เข้ามาต้องเอาใจคนอีกพวกหนึ่ง
ถ้ามีลูกมีหลานมีเหลนขึ้นมา ก็ทุกข์หนัก
มากขึ้น และกามคุณไม่ได้ให้คุณแต่
ประการใด ดึงมาซึ่งความทุกข์อยู่ตลอด
เวลา มีความใคร่ไม่มีที่สิ้นสุด
เราคนเดียวมีความปรารถนาวัตถุชิ้น
เดียว ถ้าอยู่สองคนครองคู่ปรารถนาวัตถุ
สองชิ้นหรือสองเท่า ถ้าหากว่ามีลูกมีเต้า
ก็มีความปรารถนามากขึ้น ต้องลำบาก
มากขึ้น เป็นปัจจัยของความทุกข์
นี่เราพิจารณาแล้วก็เพิ่ม “กายคตา
นุสสติ” กับ “อสุภสัญญา” หรือ “อสุภ
กรรมฐาน” มากขึ้น จนกระทั่งจิตตัด
กามารมณ์ได้เด็ดขาด โดยมาเทียบกับ
ร่างกายว่า
ร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
ร่างกายเขาก็ไม่ใช่เขา ไม่ใช่ของเขา
มันเป็นเรือนร่างที่จิตอาศัยชั่วคราว ระงับ
หรือว่าตัดความกำหนัดในเพศ หรือว่าใน
สีสันวรรณะเสียให้หมด ไม่มีความหลง
ไม่มีความปรารถนาในสีสันวรรณะและ
เพศใดๆ จนกระทั่งความรู้สึกในกามารมณ์
หายไป เหือดแห้งสนิท
สังโยชน์ข้อที่ ๒ “ปฏิฆะ”
สำหรับพระสกิทาคามีมีความโกรธ
เบาบาง ความโกรธเกิดขึ้นให้อภัย นี่แสดง
ว่าความโกรธเบา
สำหรับพระอนาคามีไม่มีโกรธเลย
ตัดอารมณ์ปฏิฆะ คือการกระทบใจหายไป
มีแต่ความเมตตาปรานีเข้าสู่ใจ
สำหรับพระสกิทาคามีเกิดเป็นคนอีก
ครั้งเดียวก็ไปนิพพาน
สำหรับพระอนาคามีตายจากคนไปเป็น
เทวดาหรือพรหมแล้วนิพพานบนนั้น
นี่ความรู้เดิม เราศึกษากันมาได้ถึง
เพียงนี้เราทำได้แค่ไหน วัดกำลังใจไว้ให้
เป็นปกติ ..
(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
ที่มาจาก.. ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๔๓๐ หน้าที่ ๕๖-๕๗