You are currently viewing “คำสอนหลวงพ่อเรื่อง “จิตสงัดปัญญาเกิด”

“คำสอนหลวงพ่อเรื่อง “จิตสงัดปัญญาเกิด”

คำสอนหลวงพ่อเรื่อง “จิตสงัดปัญญาเกิด”
.. ถ้าทำใจสบาย จิตเข้าถึงฌาน ๔
หรือฌาน ๑ ฌาน ๒ ฌาน ๓ ก็ตาม “เวลาที่
จิตสงัดปัญญามันจะเกิดเอง” มันจะบอกชัด
มันจะมีความเบื่อหน่ายในร่างกายขึ้นมา
เอง มีความรู้สึกว่า
ร่างกายนี่มันไม่เป็นสาระ ไม่เป็นแก่น
สาร ไม่มีการทรงตัว เพราะอะไร เพราะเมื่อ
มีความเกิดขึ้นแล้ว ก็มีความป่วย ความ
ตาย ในขณะที่ทรงกายอยู่ก็เต็มไปด้วย
ความทุกข์ หาความสุขไม่ได้
เราจะบริหารร่างกายสักเพียงใด
ก็ตามทีร่างกายก็เต็มไปด้วยความทรุด
โทรมอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิด “นิพพิทา
ญาณ” ความเบื่อหน่ายในขันธ์ ๕ คือ
ร่างกายเสีย นี่ปัญญามันจะเห็น
ปัญญามันจะสอนต่อไปว่าถ้าหากว่า
เราไม่ต้องการการเกิดต่อไปแล้ว ก็ตัด
รากเหง้าของความหลงด้วยการพิจารณา
ความจริงของขันธ์ ๕ ปัญญามันจะเห็นชัด
ว่า ร่างกายเป็นแต่เพียงธาตุ ๔ ไม่มีการ
ทรงตัว มีการเปลี่ยนแปลง
ภายในเต็มไปด้วยความสกปรก
นี่มันจะบอกชัด ปัญญามันดีกว่านี้มาก
ถ้ามันได้ถึงจริงๆ ..
(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน)