You are currently viewing “คำสอนหลวงพ่อเรื่อง “จงอย่าทิ้งบุญ”

“คำสอนหลวงพ่อเรื่อง “จงอย่าทิ้งบุญ”

คำสอนหลวงพ่อเรื่อง “จงอย่าทิ้งบุญ
.. ถ้าเราคิดว่าจะไปนิพพาน คิดว่า ขอบุญทั้งหลายนี้ ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าเข้าถึงนิพพาน ก็จะไปได้ทันทีเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่า วันนี้เป็นเทศน์ขององค์ปัจจุบัน เมื่อวานนี้เป็นเทศน์ขององค์ปฐม
องค์ปฐม บอกว่า การคิดอย่างนี้ก่อนหลับคิดหน่อยหนึ่ง และตื่นใหม่ๆ ก่อนจะเดินไปทำงานคิดหน่อยหนึ่ง “คิดทุกวัน มันตัดทุกวัน” การคิดถึงทานการให้ ตัดโลภะ ความโลภ การคิดถึงศีล ตัดโทสะ ความโกรธ การคิดถึงพระธรรมเทศนา ตัดโมหะ ความหลง
นี่มันตัดทุกวันโดยเราไม่รู้ตัว “หนักๆเข้าอารมณ์มันก็จะชิน” ศีลที่เคยรักษาไม่ครบถ้วนก็จะครบถ้วน ทานที่เคยให้ยาก เราก็ให้ง่าย ให้น้อยเราก็ให้มาก ให้ตามกำลัง ไม่ใช่เกินพอดี
พระท่านบอกว่า การคิดเช่นนี้ไม่ใช่มีผลเล็กน้อย มันเป็นการเจริญสมถะวิปัสสนาญาณไปในตัวเสร็จ อารมณ์ที่คุมให้เราคิดอย่างนี้เป็นสมถะภาวนา ความรู้สึกที่เราคิดอย่างนี้เป็นวิปัสสนาภาวนา อย่าลืมนะหากินง่ายๆ ไปง่ายๆ ดีกว่าหากินยากๆ ไปยากๆ
ฉะนั้น ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยถ้วนหน้า “เมื่อทำบุญแล้ว จงอย่าทิ้งบุญ” เราทำบุญที่นี่แล้ว เราได้บุญแล้ว เมื่อลุกขึ้นไปแล้วอย่าให้บุญมันหล่น ให้มันให้เกาะติดไปถึงบ้าน ..
(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
ที่มาจาก.. พ่อสอนลูก หน้าที่ ๒๐๓