You are currently viewing “คำสอนหลวงพ่อเรื่อง “คุณของอานาปานุสสติ”

“คำสอนหลวงพ่อเรื่อง “คุณของอานาปานุสสติ”

“คำสอนหลวงพ่อเรื่อง “คุณของอานาปานุสสติ”
.. อานาปานุสสตินี่ตามภาษาพระ
หรือว่าในกลุ่มของพระอริยเจ้าท่านเรียก
ว่า “กรรมฐานว่าด้วยการระงับกายสังขาร”
ก็หมายความว่า “เป็นกรรมฐานที่ระงับ
ทุกขเวทนา” จำไว้ให้ดีนะ
กรรมฐานที่ระงับทุกขเวทนาได้ดี
อย่างยิ่ง เพราะอะไร ถ้าป่วยไข้ไม่สบาย
มันปวดมันเมื่อย นอนเหยียดให้สบาย
จับลมหายใจเข้าออกให้รู้สึก นึกรู้อยู่
เฉพาะลมหายใจเข้าออก ประเดี๋ยวเดียว
ทุกขเวทนาก็ระงับ
นี่ถ้าบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลาย
ท่านมีทุกขเวทนาอย่างหนัก แต่ว่าไม่
แสดงอาการทุรนทุรายอย่างบรรดาท่าน
ปุถุชนธรรมดา ก็เพราะว่าพระอริยเจ้า
ท่านทรงอานาปานุสสติเป็นปกติ
นี่จุดหนึ่ง
ทีนี่อีกจุดหนึ่ง อานาปานุสสติกรรม
ฐานมีความสำคัญยิ่งกว่ากรรมฐานใดๆ
ทั้งหมด ทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะว่า
“อานาปานุสสติ เป็นภาคพื้นฐานให้ทรง
กำลังฌานได้เร็ว” ฉะนั้นนักทรงอภิญญา
สมาบัติ วิชชาสาม หรือปฏิสัมภิทาญาณ
ถ้าจิตใช้กำลังญาณใดๆ จุดใด
จุดหนึ่งตามความต้องการ เขาจะจับ
ลมหายใจก่อนพร้อมกับการทรงฌานถี่ๆ
นี่มีความรวดเร็วเพียงแค่ขณะจิตเดียว
นึกปั๊บจับลมหายใจเข้าออก จับปั๊บ
จิตถึงฌาน
นี่เป็นอันว่าไม่ว่ากรรมฐานกองใด
ถ้าเราจะทำสู้อานาปานุสสติกรรมฐาน
ไม่ได้ ..
(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
ที่มาจาก.. หนังสือทางสายเอก
(ลิขสิทธิ์เป็นของ “ทีมงานเว็บวัดท่าซุง”)