You are currently viewing “ข้อแนะนำในการสวดมนต์ของหลวงปู่ดู่”

“ข้อแนะนำในการสวดมนต์ของหลวงปู่ดู่”

ข้อแนะนำในการสวดมนต์ของหลวงปู่ดู่
๑ . จุดสำคัญในเวลาสวดมนต์หรืออธิษฐานคาถาใด ๆ ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิ ให้จิตสว่าง ให้จิตมีภาวะตื่นจึงจะมีผลมากและถือเป็นสร้างความชำนาญในการทำกรรมฐานไปด้วยทุกครั้ง สำหรับบทสวดมนต์นั้น ถ้ามีโอกาสก็ควรศึกษาคำแปลเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อธรรมและซาบซึ้งในคุณพระรัตนตรัยยิ่งๆ ขึ้นไป
๒ . หลวงปู่ดู่ท่านบอกว่า “สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน” สวดมนตร์นานเท่าไรไม่ว่า แต่ภาวนาให้มากกว่าจึงจะถือว่าได้จัดสรรเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ”