You are currently viewing ขอให้สมาทานศีล ด้วยความเคารพ

ขอให้สมาทานศีล ด้วยความเคารพ

ขอให้สมาทานศีล ด้วยความเคารพ
คิดว่าเวลานี้เราเป็นผู้มีศีล
แล้วการภาวนา อย่าลืมใช้คำภาวนาว่า
“นะ มะ พะ ธะ” ควบคู่กับลมหายใจ
ที่มา : จากหนังสือการฝึกมโนมยิทธิ
หน้า ๒๒
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง