You are currently viewing ขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 65 เวลา 15.30 น.

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 65 เวลา 15.30 น.

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2565
———————————————-
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดตำหนัก
วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น.
(เดือน 8 แรม 8 ค่ำ)
เจ้าภาพสังฆทาน จำนวน 12 ชุดๆ ละ 1,200 บาท
หมายเหตุ จัดพิธีเฉพาะภายในตำบล
———————————————-
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 พัฒนาวัดให้มีการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่สังคม
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4 พัฒนาวัดให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและล้านนา