You are currently viewing ขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ประจำปี 2566

ส่วนงานวัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
——————————————-
วันศุกร์ ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 16.00 น.
(เดือน 8 แรม 8 ค่ำ)
1.ยอดปัจจัยถวายพระสงฆ์ จำนวน 23 ชุดๆ ละ 1,000 บาท
2.สังฆทานถวายพระสงฆ์ จำนวน 23 ชุดๆ ละ 500 บาท
3.โรงทานน้ำดื่ม น้ำอัดลม ไอศรีม ฯล
——————————————-
อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามล้านนา