You are currently viewing ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล สามเณรเรียนออนไลน์อยู่วัด Covid-19

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล สามเณรเรียนออนไลน์อยู่วัด Covid-19

ร่วมถวายภัตตาหารเพลสามเณรเรียนออนไลน์อยู่วัด Covid-19
—————————————
ขอเชิญรับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล อาหารกล่อง อาหารถุง
หรือวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ผัก ไข่ไก่ เนื้อสด ฯล
ถวายพระภิกษุสามเณร เรียนออนไลน์อยู่วัด เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า Covid – 19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2-31 สิงหาคม 2564
—————————————
เน้นรับเป็นอาหาร สำหรับท่านที่อยู่จังหวัด สามารถทำบุญออนไลน์ ธนาคารกสิกรไทย
กองทุนการศึกษา เลขบัญชี 097-8-71205-3
โทรศัพท์ 097-951-5924