You are currently viewing กิจกรรม Big Cleaning Day วัดประชารัฐสร้างสุข เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรม Big Cleaning Day วัดประชารัฐสร้างสุข เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ทำความสะอาดวัด และหมู่บ้าน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 65
———————————————–
วันที่ 13 สิงหาคม 65
พระภิกษุสามเณรพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการวัดและหมู่บ้าน คณะศรัทธาญาติโยม
ช่วยกันพัฒนา ทำความสะอาดวัด ท่าน้ำปิง หมู่บ้าน ถนน ซอย หน้าบ้าน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพัฒนาวัดให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลัก 5ส.
———————————————–
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2565
พัฒนาวัดตามหลัก 5ส.