You are currently viewing กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

วัดตำหนัก พร้อมด้วยเทศบาลตำบลดอนแก้ว โรงพยาบาบส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนแก้ว อสม. คณะจิตอาสา

ผู้ใหญ่บ้านตำหนัก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดตำหนัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2

ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2

เพื่อทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้สัก และทำความสะอาดบริเวณภายในวัด

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดตำหนัก ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566