You are currently viewing “กิจกรรม 5 ส. เพื่อความสะอาดเรียบร้อย”

“กิจกรรม 5 ส. เพื่อความสะอาดเรียบร้อย”

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
———————————————-
เมษายน 65
เวลา 16.30 น. พระภิกษุสามเณร ศิษย์วัดช่วยกันพัฒนา ตัดหญ้าบริเวณภายในวัด
———————————————-
กิจกรรม 5 ส. เพื่อความสะอาดเรียบร้อย