You are currently viewing กิจกรรมภาคเช้า พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต 12 สิงหาคม 64 วันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมภาคเช้า พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต 12 สิงหาคม 64 วันแม่แห่งชาติ

ส่วนงาน : วัดตำหนัก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
กิจกรรมภาคเช้า พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต
12 สิงหาคม 64 วันแม่แห่งชาติ
—————————————
กิจกรรมภาคเช้า พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต ครบทั้ง 4 สาย คือ
1.บ้านตำหนัก สายเหนือ
2.บ้านตำหนัก สายริมปิง
3.บ้านตำหนัก สายดงเย็น
4.บ้านตำหนัก สายใต้
—————————————
1. การใส่บาตรทุกวัน ได้รับอานิสงส์ 5 ประการ ที่ตามพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย,เป็นคนดีมีปัญญาย่อมชอบคบค้าสมาคมด้วย, มีชื่อเสียงที่ดีงาม , เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม และเมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์
2.การใส่บาตรทุกวันทำให้จิตใจเกาะอยู่กับความดี เป็นการฝึกจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับกุศล ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรับรองว่า “ผู้ฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้”
3.เป็นการลดความตระหนี่ถี่เหนียว บรรเทาความเห็นแก่ตัว สร้างใจให้เป็นสุขและสร้างสังคมให้ร่มเย็น การให้ทานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ เพื่อกำจัดความตระหนี่ มุ่งสู่ความดีและความเสียสละ
4.เป็นการต่อบุญต่อลาภให้แก่ตนเอง เพราะการใส่บาตรเป็นการเสริมทานบารมีโดยตรง เป็นการสร้างทางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและความคล่องตัวในโลก
5.เพื่อการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
6.เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเรา เอาไว้ เพื่อความงดงามและมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ
7.เป็นแบบอย่างการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไป
8.เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
9.การใส่บาตรเป็นการสร้างความปรองดองให้กับชาวพุทธ เป็นการหยุดวิกฤตความศรัทธา เพราะถ้าชาวพุทธทุกบ้านพร้อมเพรียงกันใส่บาตร จะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขึ้น ซึ่งพลังดังกล่าวนี้จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุข ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความสามัคคีของหมู่คณะ ย่อมทำให้เกิดสุข” (ที่มา…https://siamrath.co.th)