You are currently viewing กิจกรรมภาคบ่าย วันออกพรรษา วันที่ 29 ตุลาคม 2566

กิจกรรมภาคบ่าย วันออกพรรษา วันที่ 29 ตุลาคม 2566

คณะศรัทธาญาติโยม ร่วมฟังเทศน์วันออกพรรษา

อนุโมทนาบุญกับทุกท่าน