You are currently viewing กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ค่าไฟฟ้า และน้ำดื่ม

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ค่าไฟฟ้า และน้ำดื่ม

อนุโมทนาบุญ 09 ส.ค. 64
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ค่าไฟฟ้า และน้ำดื่ม
ทำบุญครั้งเดียว ได้อานิสงส์ 3 ต่อ!!!
———————————————
1.พระอาจารย์ทศพล ธีรปัญโญ จำนวน 10 กอง 1,000 บาท
2.คุณแม่สุรีย์ ดวงผัด จำนวน 1 กอง 100 บาท
3.คุณลุงหมาย คุณป้าคำ พี่น้องไต จำนวน 1 กอง 100 บาท
4.คุณแม่อัมพร คุณศิลป์ จำนวน 2 กอง 200 บาท
———————————————
กองบุญละ 100 บาท จำนวน 100 กองบุญ
ทำบุญที่วัด หรือทำบุญออนไลน์ โอนเข้าบัญชีกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 097-8-72396-9
โทรศัพท์ 094-951-5924