You are currently viewing กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและโลงเย็น ประจำปี 2566 ณ สำนักสงฆ์โกศัย ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและโลงเย็น ประจำปี 2566 ณ สำนักสงฆ์โกศัย ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่

ในนามกองบุญโพธิจิต วัดตำหนัก ขอขอบคุณ
1.พระครูใบฎีกาเมธี ฐิตเมโธ เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว
เลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนแก้ว-ท่ากว้าง
พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดดอนแก้ว
2.พระปลัดอดุลย์ สุรปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดน้ำโจ้
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดอน
แก้ว-ท่ากว้าง พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดน้ำโจ้
3.พระใบฎีกาฐิติพงศ์ ฐิตญาโณ เจ้าสำนักวัดเวียงเศรษฐี
4.พระอาจารย์รุ่งโรจน์ พระอาจารย์ธนพล
5.ลูกพระลูกเณรวัดตำหนัก วัดน้ำโจ้
6.ท่านนายกสิริรัฐศักย์ เขียวทอง
นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว
7.คณะศรัทธาวัดตำหนัก คณะพี่น้องไตทุกท่าน
8.คณะศรัทธาวัดป่างิ้ว วัดสันกลาง วัดสันต้นกอก
9.ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สท. คณะศรัทธาบ้านค้างใจ
และกลุ่มสตรีแม่บ้านค้างใจ อ.วังชิ้น จ.แพร่
———————————————
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและถวายโลงเย็น ประจำปี 2566 ณ สำนักสงฆ์โกศัย ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่
วันอาทิตย์ ที่ 13 สิงหาคม 2566