You are currently viewing การพิจารณากายในกายในขั้นแรก

การพิจารณากายในกายในขั้นแรก

การพิจารณากายในกายในขั้นแรก
ท่านถือเอากองลมเป็นสำคัญ
เรียกว่า อานาปานบรรพ
หรือว่า อานาปานุสสติกรรมฐาน นั่นเอง
จำให้ดีนะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเฉพาะอานาปานุสสติกรรมฐานนี้มีกำลังมากมีความสำคัญมาก สามารถทรงฌาน ๔ ได้
แล้วถ้าหากว่าท่านเจริญตามแบบในนี้ท่านจะมีความสุขแบบสุขวิปัสสโก
แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มหาสติปัฏฐานสูตรนี้
เราจะดัดแปลงขึ้นไปสู่วิชชาสาม อภิญญาหก
ปฏิสัมภิทาญาณก็ทำได้
จะทำกันตอนไหนเล่า
ก็ทำกันตอนอานาปานสตินี่แหละ
จะสามารถสร้างวิชชาสาม อภิญญาหก
ปฏิสัมภิทาญาณก็ทำได้
อานาปานุสสติกรรมฐาน
เป็นกรรมฐานที่เข้าถึงจุดของฌาน ๔นับเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญมาก
กรรมฐานกองนี้
ถ้าใครไม่สามารถเข้าถึงฌานเสียได้แล้วกรรมฐานทุกกองที่ท่านปรารถนาจะทำก็ไม่สามารถจะทรงไว้ได้ ไม่มีประโยชน์เลย
เพราะว่าอะไร
เพราะว่าไม่สามารถจะทรงสมาธิไว้ได้
การกำหนดรู้ลมหายใจเข้ากับลมหายใจออก การกำหนด ก็รู้กันแค่จมูก
เวลาลมหายใจเข้ากระทบจมูก เวลาลมหายใจออกกระทบจมูก
ใช้กันแบบง่ายๆ อย่างนี้ชั่วระยะเวลา๗วันถ้ายังไม่ดี ก็ทำต่อไปอีก
ถ้ายังไม่ดีก็ทำเรื่อยไป เลย ๗ วันก็ได้เอาจนกระทั่งกว่าจะดี
หมายความว่าการรู้ลมหายใจเข้า
รู้ลมหายใจออกนี่เราไม่ต้องระวังกัน
ไม่ต้องตั้งท่า ไม่ต้องหาเวลา
จะเป็นเวลาใดก็ตามเวลาที่กินข้าวอยู่ก็ดี หรือว่าเวลาทำการงานก็ดี
เวลาพูดคุยกับเพื่อนฝูงก็ดีเดินไปก็ดี ยืนอยู่ก็ดี นอนอยู่ก็ดี ทุกๆ อิริยาบถ
เราสามารถรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้อย่างสบาย
อย่างนี้เรียกว่าเข้าถึงอานาปานุสสติหรือมหาสติปัฏฐานสูตรข้อนี้แล้วถ้ายังไม่เข้าถึงตอนนี้ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและพระคุณเจ้าที่เคารพที่กำลังรับฟังอยู่เพื่อฝึกก็จงอย่าเคลื่อนไปอย่าทำให้มากไปกว่านี้จนกว่าจะรู้สึกว่าเราทำได้ดี
ทีนี้หากว่าสามารถจะรู้ลมเข้าลมออกได้แค่จมูกนี้ก็จัดว่าดีนะไม่ใช่ไม่ดี
แต่ว่ายังดีไม่มาก
เพราะว่ามหาสติปัฏฐานสูตร
พระพุทธเจ้ามุ่งสอนเอาพระนิพพานเป็นสำคัญ
ไม่ใช่เราจะมาสอนปฏิบัติกันเพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัย
แต่การที่เข้าถึงพระนิพพานนั้น
ต้องค่อยๆ สะสมความดี ทีนี้การรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก
ก็เพื่อเป็นการทรงสติ
ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนบอกว่า
จงรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก คำว่ารู้แปลว่าสติ หรือว่าสติ
แปลว่ารู้อยู่ ให้รู้
ตามธรรมดาคนเราหายใจวันละหลายหมื่นครั้งแต่ว่าคนที่จะรู้ว่าตัวหายใจจริงๆ หายาก
ทีนี้มาพูดกันถึงว่าเราทำได้ถึงตอนนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
เรื่องของพระกรรมฐานกับนิมิตเป็นของธรรมดานี่แหละนักปฏิบัติ กรรมฐาน ๔๐
หรือมหาสติปัฏฐานสูตรก็เหมือนกัน ไม่มีอะไรต่างกัน
เป็นแต่เพียงเรียกชื่อต่างกันเท่านั้นเรื่องนิมิตที่พึงเกิดจากสมาธินี่เป็นของธรรมดา
นิมิตของอานาปานุสสติกรรมฐานก็มีเช่น สีเขียว สีแดง สีสว่างคล้ายๆ แสงไฟฉาย
หรือเหมือนแสงฟ้าแลบ
นี่เป็นนิมิตของอานาปานุสสติกรรมฐาน
ขอเลี้ยวตรงนี้นิดหนึ่ง
สำหรับญาติโยมแก่ๆจะว่าอายุแก่หรือแก่ปฏิบัติก็ตามมันก็แก่เหมือนกันแก่ฟังก็ใช้ได้เรียกว่าแก่เหมือนกัน คือคงจะคิดว่า เอ นี่หลวงตานี้แกมาทำยังไงของแกนี่
ก็การเจริญพระกรรมฐานที่จะให้เข้าถึงบุญ เขาก็จะต้องภาวนาว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ
หรือว่าพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก็แกมาสอนให้กำหนดเฉพาะลมหายใจเข้าออกเท่านั้นนี่
แล้วมันจะไปได้บุญได้ทานยังไง
ถ้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท
หรือพระคุณเจ้าทั้งหลายที่กำลังรับฟังอยู่
ถ้าคิดว่าจะไม่ได้บุญละก็ ขอพระคุณเจ้าโปรดคิดว่า
เขตของการบุญน่ะมันอยู่ตรงที่จิตเป็นสมาธินะ
ตัวบุญน่ะอยู่ที่จิตเป็นสมาธิที่มีอารมณ์ตั้งมั่น
ไม่ใช่ตัวบุญอยู่ที่องค์ภาวนาอย่างเดียว
หากว่าเราภาวนาแบบชนิดนกแก้วนกขุนทอง
ว่าไป พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ว่าไปโดยจิตไม่ตั้งอารมณ์ไม่ทรงอยู่ พอว่าไปภาวนาไป
แต่จิตอีกส่วนหนึ่งมันแลบไปสู่อารมณ์อย่างอื่นอย่างนี้ว่าเท่าไรก็ไม่เป็นบุญ
การที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีการภาวนาด้วยก็เพื่อจะใช้อารมณ์ยึด คือ สติ ให้รู้อยู่ว่านี่เรากำหนดลมหายใจเข้าออก หรือว่าภาวนาว่ายังไง
แล้วก็ควบคุมอารมณ์อยู่เฉพาะอย่างนั้นอย่างเดียวให้เป็นเอกัคคตารมณ์คำว่าเอกัคคตารมณ์แปลว่า เป็นหนึ่ง
อารมณ์ของเราเป็นหนึ่งไม่มีสอง
อย่างนี้จัดว่าเป็นสมาธิ
คือร่างกายอย่างเดียวคือตัวรู้อยู่
นี่ว่ากันถึงคำภาวนาเป็นบุญหรือไม่เป็นบุญนะ ต้องถือว่า
ตัวบุญใหญ่คือการทรงสมาธิจิต
ถ้าสมาธิทรงได้สูงมากเพียงใด
นิวรณ์ที่จะมากั้นความดีคืออารมณ์ของความชั่วคำว่านิวรณ์ก็ได้แก่อารมณ์ของความชั่ว
ก็เข้าสิงจิตได้ยากเพียงนั้น
ถ้าขณะใดจิตทรงสมาธิที่เรียกกันว่าเป็นฌาน
คำว่าฌานนี้ ฌานํ แปลว่าการเพ่ง
การทรงอยู่ของจิต จิตเพ่งอยู่เฉพาะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอันนี้เราเรียกกันว่าฌาน
อย่างเราภาวนาว่า พุทโธก็ดี
หรือว่ากำหนดรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกก็ดีขณะนั้นจิตอยู่เฉพาะลมหายใจเข้า หายใจออก จิตไม่ส่ายไปสู่อารมณ์อย่างอื่น
อย่างนี้เราเรียกกันว่าฌาน
แต่ว่าจะเป็นฌานขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลายอะไรก็ตาม
นั่นก็เป็นเรื่องอีกอย่างหนึ่งเป็นอาการละเอียดของจิตเป็นอาการทรงของจิต
ทีนี้ก็มาว่ากันถึงจิต เรามีสติสามารถจะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก
ที่กระทบเข้าและกระทบออกที่จมูกได้ รู้แล้วนะ
เมื่อรู้ไปๆ ๆ ๆ เข้าก็รู้ออกก็รู้
อย่างนี้จิตก็จะเริ่มเป็นสมาธิ
สมาธิอาจจะยังไม่ใหญ่พอ
เพราะยังหยาบหนัก
อย่างนี้จะเป็นสมาธิก็ต้องเรียกว่าขณิกสมาธิ
ตอนขณิกสมาธิเบื้องปลาย
ตอนละเอียดของขณิกสมาธิ
คำว่าขณิกสมาธิ แปลว่าสมาธิเล็กน้อย
เมื่อเริ่มเข้าถึงขณิกสมาธิตอนปลาย จิตเริ่มละเอียด ลมที่กระทบจมูกเริ่มละเอียดลง
ทีแรกๆ เราทำรู้สึกว่าจะหยาบมาก
มีการกระทบแรง แต่ว่าต่อมาจะรู้สึกว่าลมที่กระทบจมูกน่ะ เบาลงๆ แต่ว่าจิตมีความเรียบร้อยดีเพราะส่ายออกไปน้อย ตอนนี้แหละ
แล้วตอนต่อไปเมื่อขณิกสมาธิละเอียดเกิดขึ้นจิตก็จะเข้าสู่อุปจารสมาธิ ซึ่งเป็นสมาธิสูงกว่านั้น
ใกล้จะถึงฌาน
ตอนนี้อารมณ์ของจิตที่เป็นทิพย์จะปรากฎเมื่อจิตว่างจากนิวรณ์ ๕ ประการแล้วจิตก็สามารถจะเป็นทิพย์แต่ว่าจะเป็นมากหรือเป็นน้อยก็ขึ้นอยู่กับสมาธิจิตบางทีมันเป็นประเดี๋ยวเดียวว่างจากนิวรณ์นิดหนึ่ง แว๊บหนึ่ง แค่ชั่วของวินาที หรือครึ่งวินาทีจิตก็กลับมัวหมองใหม่ทีนี้เวลาที่จิตเป็นทิพย์มันเป็นยังไง จิตเป็นทิพย์มันก็จะเห็นแสง เห็นสี เห็นภาพต่างๆ ที่เราไม่ถึง
ที่เราคาดไม่ถึง จำให้ดีนะ
คือบางทีก็เห็นเป็นแสง เป็นสีเขียว สีแดง เป็นแสงสว่างแปลบปลาบ
คล้ายๆ กับฟ้าแลบก็มี
นี่ตอนนี้จงรู้ว่าจิตของเราเป็นสมาธิละ และจิตเริ่มเป็นทิพย์
สามารถเห็นแสงสีที่เป็นทิพย์ได้
แต่ถ้าอาการปรากฏอย่างนี้
มักจะปรากฏแผล็บเดียวแล้วก็หายไปในเมื่อปรากฏแล้วหายไปบางคนเสียกันตอนนี้เยอะ
บางคนมาเอาดีกันตอนเห็น
ต่อไปถ้าเห็นไม่ได้จิตใจก็ฟุ้งซ่าน
นี่มาเสียกันตอนนี้เสียมาก
เพราะอะไร เพราะว่าเข้าใจพลาด
คิดว่าอาการเห็นอย่างนั้นเป็นของดีแล้วก็ควรจะยึดถือเพราะว่าเป็นของใหม่ มีความปลื้มใจ มีการภูมิใจมาก
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและพระคุณเจ้าที่เคารพถ้าอาการปรากฏขึ้นอย่างนั้นนะขอโปรดทราบว่า ภาพที่ปรากฏก็ดี แสงสีที่ปรากฏก็ดี
จงอย่าถือ อย่าเอาจิตเข้าไปเกาะ
สมาธิของท่านจะคลาย
สมาธิของท่านจะเคลื่อน ความดีจะสูญไป
เอาแต่เพียงเป็นเครื่องกำหนดว่า
ถ้าหากว่าเราเห็นนาน หรือเร็ว
เห็นภาพแว๊บหนึ่งหายไป จงรู้ตัวว่า
นี่จิตของเราเป็นทิพย์ เข้าสู้อุปจารสมาธิได้นิดเดียว
เมื่อเห็นภาพหายไปนั้น แสดงว่าจิตของเราเคลื่อนจากสมาธิความมัวหมองปรากฏแก่จิตแล้ว แล้วจงทิ้งอารมณ์นั้นเสีย
ทิ้งภาพที่เห็นเสียอย่าเอาจิตเข้าไปติด หนีมาเริ่มต้นความดีกันใหม่ จับลมหายใจเข้าออกกันใหม่
ต่อไป อุปจารสมาธิ มีอะไร ก็มีปีติให้ปรากฏ มีความชุ่มชื่น มีขนพองสยองเกล้า มีน้ำตาไหล มีร่างกายโยกโคลงเป็นต้น
มีความอิ่มเอิบ มีความปลาบปลื้มใจ
มีอารมณ์ดิ่ง มีอารมณ์ละเอียด
มีความสบายมากกว่าปกติ นี่เป็นปีตินะ
ความอิ่มใจเกิดจากการรักษาอารมณ์ตอนนี้
ทีนี้ เวลาเข้าไปถึง ปฐมฌาน
ปฐมฌานมีอาการที่เข้าถึงเป็นอย่างนี้นะ
อารมณ์ของเราในขณะนั้นย่อมไม่ข้องกับนิวรณ์ทั้ง ๕ ประการ
คือความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะ รสอร่อย กลิ่นหอม สัมผัสนิ่มนวลไม่มี
อารมณ์นิ่งพอใจในการภาวนา
หรือพอใจในการกำหนดลมหายใจเข้าออกความโกรธความพยาบาทไม่ปรากฏความง่วงเหงาหาวนอนไม่ปรากฏ
อารมณ์ภายนอก
นอกจากการกำหนดลมหายใจเข้าออกไม่ปรากฏทรงอารมณ์หายใจเข้าออกไว้เวลาหูได้ยินเสียงภายนอกทุกอย่าง เสียงเขาฟังวิทยุ เสียงเขาเปิดเครื่องขยายเสียง
เสียงชาวบ้านทะเลาะกัน เสียงคุยกัน เสียงนินทาว่าร้าย
แม้แต่นินทาว่าร้ายเราเอง หูได้ยินทุกอย่าง แต่ว่าใจไม่กังวล จิตใจนี่ไม่สอดส่ายไปตามอารมณ์นั้นคงรักษาลมหายใจเข้าออกไว้ได้อย่างสบายๆไม่เกิดความรำคาญอาการอย่างนี้เป็นอาการของปฐมฌานบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและพระคุณเจ้าที่เคารพโปรดรับทราบไว้ด้วยจะได้ไว้เป็นเครื่องวัด
แบบนี้ก็เหมือนกันนะ แบบรักษาลมหายใจเข้าออก
รู้อยู่ว่าหายใจเข้าสั้นหรือยาว หายใจออกสั้นหรือยาว
พระคุณเจ้าค่อยๆ ทำไป
อย่ารีบนะขอรับ หาเวลาวันหนึ่งๆ
ทำให้มาก
อย่าทำแต่เฉพาะสองทุ่ม สามทุ่ม สองยามสามยามเป็นเวลาทำกรรมฐาน
นอกนั้นปล่อยอารมณ์ให้เลื่อนลอยไปอย่างนี้เชื่อว่าไกลความสำเร็จมากเพราะว่าอานาปานุสสตินี้เป็นกรรมฐานใหญ่สามารถทรงได้ถึงฌาน ๔
คราวนี้ เมื่อเข้าถึงปฐมฌาน
ก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าจิตไม่กังวล
อย่างนี้ท่านกล่าวว่าจิตมันเริ่มแยกจากกาย หูเป็นกาย สัมผัสกับเสียง
แต่จิตที่อยู่ภายในกายนี้ไม่สนใจกับเสียงได้ยินเหมือนกันแต่ว่าจะยังไงก็ช่างจะนินทาหรือจะชมจะร้องเพลงร้องละครก็ช่างฉันไม่เกี่ยว ทรงอารมณ์สบายๆ
นี่เป็นอาการของปฐมฌาน
หากว่าท่านพิจารณาลมหายใจเข้าออกและกำหนดรู้อยู่
ว่าหายใจเข้าสั้นหรือยาว ออกสั้นหรือยาวนี่จะเข้าถึงปฐมฌานได้ง่าย ตรงนี้นะ ถ้าทำได้แล้วจะไม่พูดให้ยาว
ต่อไปก็ขยับเข้าไปอีกนิดหนึ่ง
ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะ
ฟังให้ดีนะขอรับ ขยับเข้าไปอีกนิดหนึ่ง
ก่อนที่จะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเราจะกำหนดกองลมเสียก่อน
คำว่ากำหนดกองลม คือตั้งใจไว้ว่า
นี่เราจะหายใจเข้า ว่านี่เราจะหายใจออก
แล้วหายใจเข้ายาวหรือสั้น
หายใจออกยาวหรือสั้น ก็รู้ไว้ด้วย
อย่าลืมนะขอรับขยับเข้าไปอีกนิดหนึ่งอีตอนต้นหายใจเข้าหายใจออก รู้เฉพาะเท่านั้น
ไม่ต้องกำหนดกองลม
แล้วตอนหายใจเข้ายาวหรือสั้น หายใจออกยาวหรือสั้น
ไม่ต้องกำหนดรู้กองลม
คือว่ามันจะหายใจก็หายใจของมันเอง
ตานี้มาตอนที่สาม รู้อยู่ว่านี่เราจะหายใจเข้า
นี่เราจะหายใจออก
นี่ทำสติของท่านให้ละเอียดเข้าไปอีกนิดหนึ่ง
ให้กระชั้นเข้าไป
แต่การกำหนดให้รู้อยู่ว่านี่เราจะหายใจเข้า
นี่เราจะหายใจออก หายใจเข้าสั้นหรือยาว
ออกสั้นหรือยาว
ไอ้การอย่างนี้ถ้าสามารถทรงอยู่ได้เป็นเอกัคคตารมณ์
หมายความว่าไม่ปล่อยอารมณ์อื่นให้เข้ามายุ่ง
เรากำหนดอย่างนี้ได้ครั้งละ ๒ ถึง ๓ นาที หรือ ๕ นาทีก็ตาม
แสดงว่าอารมณ์จิตของท่านเข้าถึง ฌานที่ ๒ และฌานที่ ๓
อย่างนี้บรรดาคณาจารย์ทั้งหลายอาจจะเถียง
ไอ้ฌานที่ ๒ และฌานที่ ๓ นี่มันไม่มีการภาวนาไม่มีการกำหนดรู้อยู่ ก็จะขอบอกว่า
การภาวนาไม่มีจริง ถ้าทำถึงนะ
แต่การรู้ลมหายใจเข้าออกยังมีอยู่อย่างนี้ลองสอบสวนอารมณ์จิตของท่านให้ดี
ถ้าท่านจะค้านว่า
ต้องไม่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออก อันนี้ไม่ถูก
ที่ถูกต้องบอกว่ารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกถ้านึกกรรมฐานใช้องค์ภาวนาด้วยตั้งแต่ฌานที่ ๒ ขึ้นไป
จะเลิกภาวนาองค์ภาวนาจะหยุดไปเองไม่ใช่มาหยุดลมหายใจเข้าออกกันแต่เวลาลมหายใจเข้าออกจะรู้สึกว่าเบาลงไป มีความรู้สึกนะ
สำหรับฌานที่ ๒ รู้สึกว่าลมหายใจเข้าออกเบาลงไป
มีจิตชุ่มชื่น มีความเยือกเย็น
มีความสบายมากขึ้น หูยังได้ยินเสียง
แต่รู้สึกว่าเบากว่าปกตินิดหนึ่ง
เบากว่าสมัยที่ได้ปฐมฌานไปนิดหนึ่ง
ทีนี้พอเข้าถึง ฌานที่ ๓
จะรู้สึกว่าทางกายมันเครียด
เรานั่งธรรมดา เรานอนธรรมดาเหมือนมีอาการเกร็งตัว มีอาการตึงเป๋ง
ลมหายใจรู้สึกว่าน้อยลง
เสียงที่ได้ยินเบาเข้า
เสียงที่ได้ยินจากภาพนอกนะ
เขาพูดแรงๆ ก็รู้สึกว่าเบาลงมาก
นี่เป็นอาการของฌานที่ ๓
ทำได้ตอนนี้นะขอรับพระคุณเจ้า
รักษาไว้ทรงไว้ให้ดี
อย่ารีบจู่โจม อย่ารีบ นี่เราใกล้จะดีแล้ว
ถ้าอานาปานุสสติกรรมฐานที่ทำได้ถึงฌาน ๔
แล้วก็ทรงฌาน ๔ เข้าไว้ตลอดชีวิต
เรื่องการทรงฌานนี้กระผมขอร้อง
ได้แล้วอย่าทิ้ง อย่าคิดว่าตัวดี
ถึงแม้ว่าจะได้ฌานก็จัดว่าเป็นฌานโลกีย์ ก็ต้องคิดว่า
จะเป็นฌานโลกีย์ก็ตาม ฌานโลกุตตระก็ตาม
ต้องคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราจะรักษาด้วยชีวิต ไม่ใช่ได้แล้วก็ปล่อย
เมื่อกำหนดกองลมว่า
ต่อไปเราจะหายใจเข้าแล้วเราก็หายใจเข้า
แล้วเวลาหายใจเข้าสั้นหรือยาวเราก็รู้ เวลาจะหายใจออก
ก็นึกในใจว่านี่เราจะหายใจออก
ไม่ต้องไปอั้นเอาไว้นะ
ปล่อยไปตามปกติ หรือเวลาที่ลมมันไหลออกมาก็รู้อยู่ว่า
เอ๊ะ นี่เราหายใจออกแล้วนี่
เวลาลมมันไหลเข้าก็ว่า
เอ๊ะ นี่เราหายใจเข้าแล้วนี่
ที่รู้ก่อนมันจะเข้ามันจะออกนิดหนึ่งเป็นของไม่ยาก
ที่เรียกว่ากำหนดกองลมก่อนจะหายใจเข้าหรือหายใจออก
นี่เป็นอันดับที่สาม
ของอานาปานสติในกายานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน
คราวนี้มาอันดับที่ ๔
ตอนเป็นอาการของ ฌาน ๔
พระพุทธเจ้ากล่าวว่า
จะไม่กำหนดรู้ลม คือปล่อยกองลมเสีย
มันจะหายใจเข้าหรือหายใจออกก็ตามใจ เราจะไม่ยอมรู้มันละ
ปล่อยมันไม่ยุ่งกับเรื่องของลม
นี่พูดภาษาไทยชัดๆ นะ
เราจะไม่ยุ่งกับเรื่องของลม
มันจะหายใจเข้าหรือหายใจออกก็ตามใจเรารักษาอารมณ์ดีไว้อย่างเดียว
เห็นไหม แต่ว่าในตอนต้นๆ
อาจจะต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่บ้าง
แต่ว่าลมหายใจเข้าออกน่ะรู้สึกว่าจะเบา ถ้าได้นะ ต้องทำได้
เวลาทำต้องขึ้นต้นมาตั้งแต่รู้ลมหายใจเข้าออก
สักประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็มารู้ลมหายใจเข้าสั้นหรือยาว
ออกสั้นหรือยาวอีกประเดี๋ยวหนึ่ง
แล้วกำหนดกองลมก็รู้อีกประเดี๋ยวหนึ่ง จิตมันละเอียดขึ้นมา
ต่อมาอันดับสุดท้ายเราไม่สนใจกับกองลม
มันจะหายใจเข้าหรือหายใจออกก็ตามใจ ฉันไม่สนใจกับนาย
สุดแล้วแต่นายซิ
นายจะหายใจเข้าก็ตามใจ
นายจะหายใจออกก็ตามใจ ฉันไม่เกี่ยว อีตอนนี้ถ้าทำไปๆ ตอนแรกเราก็ต้องรู้ลมเข้าลมออก
หนักเข้าๆ ลมจะละเอียดเข้ามาๆ
จนกระทั่งไม่รู้สึกว่ามีลมหายใจ
ลมหายใจที่เรากำลังหายใจอยู่นี่นะจะเกิดมีความรู้สึกเหมือนไม่หายใจ
แต่อารมณ์จิตภายในมีความโพลง มีความสว่าง มีการทรงตัวมาก มีอารมณ์เป็นเอกัคคตารมณ์
เป็นหนึ่ง เป็นอุเบกขา
วางเฉยต่ออารมณ์ทั้งปวง มีความชุ่มชื่น
มีความสุขที่สุด มีความสบายที่สุด
ไม่รู้สึกในการสัมผัสภายนอก คือลมจะมากระทบ
ยุงจะมากัดเรา เวลานั่งความเมื่อยปวดไม่ปรากฏ
อย่างนี้เป็นอาการของฌาน ๔
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท เมื่อเข้าถึงฌาน ๔
หรือฌานที่เท่าไหร่ก็ตามที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททำได้แล้ว
ขอจงรักษาไว้ให้มั่น หมั่นทำไว้เสมอให้จิตคล่้อง
จะสามารถนั่งยืนเมื่อไร เข้าฌาน ๔ ได้ทันที แล้วก็สามารถจะกำหนดเวลาออกได้ด้วย
อานาปานุสสติกรรมฐาน เป็นกรรมฐานที่ระงับกายสังขาร
มีคุณประโยชน์มาก
เวลาป่วยไข้ไม่สบายมีทุกขเวทนาสาหัสถ้ากำหนดลมหายใจเข้าออกจนจิตเป็นฌาน
อาการปวดเมื่อยทั้งหลายเหล่านั้น มันจะสลายตัวไปท่านที่ได้อานาปานุสสติกรรมฐานจนคล่อง
จนสามารถจะกำหนดเวลาตายได้
ตัวอย่างเช่นหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ท่านบอกเวลาตายล่วงหน้าไว้ ๓ ปี
กำหนดปี กำหนดเดือน กำหนดวัน
กำหนดจนกระทั่งเวลาที่ท่านจะตายนี่เห็นไหมว่าท่านคล่องในมหาสติปัฏฐานสูตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อานาปานุสสติกรรมฐานนี่ท่านคล่องมากในตอนท้าย พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า
การกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้
เรากำหนดเพื่อรู้ความเกิดขึ้น
ความเสื่อมไป หรือการสลายตัว
ว่าร่างกายเรานี้ที่ชื่อว่า ร่างกายของเรา
เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เสื่อมไป
แล้วมันก็สลายตัว
เราจะไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในร่างกายนี้ ตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณ
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท
คิดว่าอัตภาพร่างกายนี้เกิดขึ้นได้แล้ว จะเป็นกายเราก็ตาม กายคนอื่นก็ตาม
ถ้ากายเราท่านเรียกว่ากายภายใน
ถ้ากายคนอื่นเรียกว่ากายภายนอก ของเราเรียกว่าภายใน
นึกถึงว่านี่มันมีสภาพเหมือนกัน
มีสภาพที่ปกติมีความเกิดขึ้น
มีความเสื่อมไป และมีการสลายตัวเหมือนกัน
เราจะไปยึดมั่นมันไว้เพื่อประโยชน์อะไร
เราจงอย่าคิดว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเรา
จงอย่าคิดว่าเรามีในกาย หรือกายมีในเรา นี่มันไม่มี
สภาวะของมันเป็นยังไง มันก็ต้องเป็นยังงั้น
ถึงเวลามันจะแตก
มันจะสลายมันก็สลายตัวของมันเอง ไม่มีใครไปบังคับบัญชามันได้
ทีนี้ท่านย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งว่า ถ้าคิดอย่างนี้แล้ว
ถ้าจิตใจยังไม่สบายเกิดอารมณ์ฟุ้งซ่าน
ท่านบอกให้หักใจกลับเข้ามาเสียอีกนิดหนึ่งที่เรากำหนดการตั้งขึ้นของร่างกายและความเสื่อมไปของร่างกายนี้เราไม่กำหนดเพื่ออย่างอื่นเรากำหนดเพื่อรู้อยู่เท่านั้น เป็นการทรงสติไว้ นี่หลบกลับมาหาสมถะ
ตอนนั้นเป็นวิปัสสนาญาณ ตอนนี้หลบเข้ามาหาสมถะ
นี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและพระคุณเจ้าที่เคารพที่กำลังรับฟัง
คงจะเห็นว่าการสอนสมถะของพระพุทธเจ้าย่อมควบวิัปัสสนาญาณไว้เสมอ
จบอานาปานบรรพในกายานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน
จากหนังสือมหาสติปัฏฐานสี่
พระมหาวีระ ถาวโร
หลวงพ่อสอนพิจารณากายในกายเพื่อทรงฌาน4