You are currently viewing การทำจิตให้เป็นสมาธิ

การทำจิตให้เป็นสมาธิ

การทำจิตให้เป็นสมาธิ
   ธรรมโอวาทหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง
             ความจริงการทำจิตให้เป็นสมาธิหรือทำจิตให้เป็นฌานสมาบัติเป็นของไม่ยากคนที่จะได้ดีเขาทำกันแบบนี้
ขณะที่ฟังก็ดีขณะที่ตั้งใจทรงสมาธิจิตก็ดีเขาไม่ให้อารมณ์ส่งไปสู่อารมณ์อื่นรู้จักควบคุมใจของเราให้อยู่เฉพาะกิจที่เราจะพึงทำ คือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าและคำภาวนา ลมหายใจเข้านึกว่าพุท
ลมหายใจออกนึกว่าโธ
นึกอยู่ ควบคุมกำลังอยู่ เท่านี้ ตามเวลาที่เรากำหนดไว้ เราจะไม่ยอมให้อารมณ์จิต
เราไปสู่อารมณ์อื่นนอกจากลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาว่าพุทโธ ถ้าเราบังคับจิตของเราอย่างนี้ไป ทุกคราวที่เจริญพระกรรมฐาน จนกระทั่งจิตมีอารมณ์ชินอย่างนี้จิตของเราก็เป็นฌาน