You are currently viewing “กายคตานุสสติและอสุภกรรมฐาน”

“กายคตานุสสติและอสุภกรรมฐาน”

คำสอนหลวงพ่อเรื่อง “กายคตานุสสติและอสุภกรรมฐาน”
.. ถ้าเรารักดีเกลียดโง่ เราก็ต้องการ
ทิ้งวัฏฏะ การทิ้งวัฏฏะคือการทิ้งขันธ์ ๕
คือร่างกายเท่านั้น “นี่การพิจารณาร่างกาย
ที่พระอรหันต์ทุกองค์ต้องผ่าน” หมายความ
ว่าท่านที่เป็นพระอรหันต์น่ะต้องผ่าน
กรรมฐานกองนี้
ถ้าไม่ผ่านกองนี้ทั้งหมดจะเป็น
พระอริยเจ้าไม่ได้ ก็คือ “กายคตานุสสติ”
มีการพิจารณากายร่วมกับ “อสุภกรรมฐาน”
สองอย่างควบกัน ความจริงร่างกายไม่ใช่
เป็นสภาพแท่งทึบ มันเป็นโพรงภายใน
เต็มไปด้วยจักรกล มีผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง เนื้อ มีกระดูก มีขี้ มีเยี่ยว น้ำเลือด
น้ำเหลือง น้ำหนอง เสมหะ แล้วก็ไส้ใหญ่
ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ตับ ไต ไส้
ปอด ร่างกายของเรามีสภาพอย่างนี้
ร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรก
โสโครก น้ำเลือด น้ำหนอง ขี้ เยี่ยว เป็นต้น
เราเห็นว่ามันสกปรกหรือว่ามันสะอาด
เห็นจะไม่ต้องตอบกัน ถ้าใครเห็นว่าสะอาด
ก็ตามใจ ฝืนความจริง ใจก็พ้นจากร่างกาย
ไปไม่ได้ พ้นจากโลกไม่ได้
ในเมื่อของสกปรกมันอยู่ในร่างกาย
เราจะเห็นว่าร่างกายเราสะอาดได้อย่างไร
สิ่งทั้งหลายภายนอก เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง เรามองความสวยสดงดงามแค่หนัง
กำพร้า สิ่งที่มันหลอกตาเรา เราชอบหลอก
ตัวเอง
เวลาจะโชว์ พออาบน้ำอาบท่าชำระ
ร่างกาย ขัดสีฉวีวรรณ เอาโน่นมาแต้มนิด
นี่มาแต้มหน่อย ทาโน่นนิดทานี่หน่อย
หวีผมเสียให้เรียบร้อย เอาผ้าสีสวยๆ เอา
เข้ามาแต่งร่างกาย แล้วก็ไปส่องกระจก
แล้วก็มาชมตัวเองว่าสวย นี่เราก็นั่ง
โกหกตัวเอง โกหกชาวบ้าน มันจะสวย
ที่ไหน “ในเมื่อร่างกายของเรามีสภาพ
เหมือนกับส้วมเดินได้” ภายในเหมือนส้วม
แล้วใครเห็นว่าส้วมสะอาดหรือส้วมสกปรก
นี่เป็นอันว่าร่างกายของเราเต็ม
ไปด้วยความสกปรก นี่มันเป็นความจริง
“ต้องพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็น
อารมณ์เดียว” นี่ใจของเรานี่องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้หาความ
จริงของร่างกายให้พบ
อันนี้แหละเป็นกรรมฐาน ถ้าเราปฏิบัติ
กองนี้กองเดียวจนจิตเป็นเอกัคคตารมณ์
คือเป็นอารมณ์เดียว เรื่องการเป็นพระ
โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์
มันก็เป็นของไม่ยาก “มันจบกันกองนี้
กองเดียวแหละถ้าเอาจริง” ..
(พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน)
ที่มาจาก.. หนังสือทางสายเอก
(ลิขสิทธิ์เป็นของ “ทีมงานเว็บวัดท่าซุง”)